Erb - vytvorenie erbu, profesionálne heraldické služby

Rodinný erb symbolizuje históriu a tradíciu, rodinnú príslušnosť a s tým spojenú hrdosť.

Ak by ste radi takúto tradíciu začali aj vo Vašej rodine, ponúkame Vám možnosť vytvorenia dedičného rodinného erbu poprednými slovenskými odborníkmi v oblasti heraldiky. Od výskumu vhodnej symboliky, cez návrh a vyhotovenie, až po registráciu - naši odborníci a heraldické kolégium Vám vytvoria erb, ktorý môžete používať Vy aj všetky nasledujúce generácie Vášho rodu.   

Ako na to?

 1. na úvod od Vás potrebujeme nasledovné vstupné údaje:
  • osobnostná charakteristika a profesijný životopis prvého nositeľa erbu (dodá klient)
  • písomná objednávka (dodá klient)
  • zmluva o vyhotovení erbu (pripraví naša spoločnosť)
 2. určenie symbolov

  na základe osobnostnej charakteristiky a profesijného životopisu zadávateľa určia naši odborníci symboly, ktoré budú najlepšie vystihovať Vás a Vašu rodinu, jej pôvod, ako aj Vaše charakteristické vlastnosti. Heraldika – veda o erboch si už stáročia zachováva svoje zákonitosti a patrí medzi konzervatívne vedy. Preto nie je možné do erbu zasadiť ľubovoľný predmet resp. symbol (napr. auto, lietadlo, loptu atď.). Aby erb spĺňal všetky oficiálne kritéria a mohol byť zaregistrovaný, musia byť použité len oficiálne akceptované symboly a farby.

 3. heraldické kolégium

  po základnom spracovaní údajov zasadá tzv. heraldické kolégium – tím expertov slovenskej heraldiky. Výsledkom kolégia je finálna podoba Vášho rodinného erbu. Jedna z dôležitých úloh kolégia je Váš erb zadefinovať tak, aby jednak spĺňal všetky predpísané normy a zároveň sa nepodobal na žiadny iný, už predtým zaregistrovaný erb.

 4. vytvorenie návrhu

  na základe výsledkov heraldického kolégia, spracujeme návrh Vášho rodinného erbu vo viacerých farebných variantách, ktoré sú z heraldického hľadiska všetky správne. Tu môže klient / prvý nositeľ dedičného erbu prejaviť svoju osobnú preferenciu a vybrať finálnu podobu svojho erbu.  

 5. registrácia

  spracovaný a klientom odsúhlasený návrh je registrovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý spadá pod správu Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky. Registrácia erbu je podmienená splnením všetkých obsahových a formálnych prvkov (grafické spracovanie, tvar štítu, správnosť symbolov a farebných odieňov). Nami navrhované erby vždy spĺňajú vyššie uvedené kritériá.